İŞ YERİNİ BİLDİRME

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İşverenlerin sosyal güvenlik mevzuatı açısından yükümlülükleri işçi çalıştırmakla başlar. Eğer işçi çalıştırmaya başlamış iseniz sosyal güvenlik mevzuatı açısından artık bir işverensiniz demektir. İş yerini bildirme yükümlülüğü çalışanın işe başladığı gün başlar.

SGK Teşvik Rehberi

Her İşveren Sosyal Güvenlik Mevzuatı Hakkında Temel Bilgileri Bilmek Zorundadır

İşverenlerin sosyal güvenlik mevzuatı açısından yükümlülükleri işçi çalıştırmakla başlar. Eğer işçi çalıştırmaya başlamış iseniz sosyal güvenlik mevzuatı açısından artık bir işverensiniz demektir.

İşverenlerin; yükümlülüklerini, verilen SGK teşviklerini, SGK’nın iş yerlerini ve kayıtlarını nasıl  denetlediği ve bu denetimler sırasındaki işverenin hak ve sorumlulukları gibi temel konuları bilmek zorundadır.

İş Yerini Bildirme Yükümlülüğünüz

İş yerinizi en geç işçi çalıştırmaya başladığınız gün iş yerinizi, iş yerinizin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine kayıt ettirmeniz gerekir.

İş yerinizi SGK’ya bildirdiğinizde, SGK iş yeriniz için bir dosya açacaktır. Böylece iş yerinizin bir SGK sicil numarası olacaktır. SGK sicil numarası asıl işveren statüsündeki iş yerleri için 23 hanedir. Alt işverenlere, asıl işverenin sicil numarasına ek olarak 3 haneli bir kod tanımlanarak işlem yapılır. İş yeri SGK sicil numaranızın ilk hanesi iş yerinizin mahiyetini ifade etmektedir. Kamu sektöründeki sürekli iş yerleri için “1”, geçici veya mevsimlik iş yerleri için “3”, özel sektöre ait devamlı iş yerleri için “2”, mevsimlik veya geçici iş yerleri için “4” rakamı kullanılmaktadır. İş yeri SGK sicil numaranızın iş yerinizin mahiyeti ile uyumlu olduğunu kontrol ediniz.  İş yeri SGK sicil numarasının 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. hanelerindeki rakamlar iş yerinizin ana faaliyet kolunu ifade eden NACE kodunuzdur. NACE kodunuz uyarınca iş yerinizin tehlike sınıfı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin sorumluluklarınız belirlenir. İş yerinizde yürütülen asıl faaliyetin konusu ile NACE kodunuzun uyumsuz olması hâlinde en kısa sürede bu durumu düzeltmeniz gerekmektedir.

İş yerinizi SGK’ya kayıt ettirdiğinizde SGK size bir e-sigorta şifresi verecektir. Bundan sonra çalışacak sigortalıların işe başlama, işten çıkış, primlerinin ödenmesi vb. birçok işi, bu şifre ile yapacaksınız.

İş yeri açmak için yetkili idareler tarafından verilen iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının örnekleri aylık olarak SGK’ya gönderilmektedir. İşçi çalıştırmaya başlayıp da SGK’ya bildirimde bulunmaz iseniz, SGK bunu ruhsat vermeye yetkili makamlardan çok geçmeden öğrenecek ve iş yerinizi denetime  alacaktır.

Maaş ödemesi yapılanlara ait çalışan kişilerin T.C.kimlik numaralı iş yeri sahibi/iş yeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri, çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile ödenen ücret bilgileri, varsa meslek bilgileri ile işe başlama tarihi bilgileri ile birlikte iller bazında SGK’ya göndermelisiniz.

Çalıştıracağınız kişi yabancı uyruklu ise 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanuna göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni almak zorundasınız.

İnşaat Sektörü

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren iş yerinizi bildirmez iseniz, SGK söz konusu inşaatın varlığını belediyenin verdiği inşaat ruhsatından öğrenir ve ruhsat sahibi adına iş yerini kaydeder. Eğer inşaatın başlangıç tarihi belli değil ise SGK ruhsat tarihini inşaatın başlama tarihi, yapı kullanma izin belgesi verilen tarihi ise bitiş tarihi kabul eder.

İnşaat sektöründeki iş yerlerinde işçilerin günlük çalışması çok sık rastlanan bir durumdur. Örneğin, inşaat işçiniz 12 gün çalışıp, 1 gün ise gelmemiş olabilir. Bu durumda, eksik gün nedenini puantaj kaydı ile belgelendirmek zorundasınız. Ayrıca, puantaj kayıtlarında sigortalınızın imzasının bulunması gerekmektedir. Aksi hâlde idari para cezası ödemek zorunda kalırsınız.

SGK Bildirimleri

SGK Teşvik Rehberi

SGK’ya Bildirim Yapmayı Geciktirmeyin

Şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya başka şirkete katılması durumunda ticaret siciline tesciline ilişkin ilan tarihini takip eden 10 gün içinde SGK’ya bildirim yapmalısınız.

Adi şirkete yeni ortak alınması hâlinde yeni ortağın alındığı tarihi takip eden 10 gün içinde SGK’ya bildirim yapmalısınız.

İş yerinin başka işverene devri veya başka ile nakli hâlinde yeni işveren iş yerini devraldığı veya iş yerinin başka ile nakledildiği tarihi takip eden 10 gün içinde SGK’ya bildirim yapmalısınız.

İş yerinin miras yoluyla mirasçılara intikali hâlinde mirasçılar arasında iseniz, ölüm tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde SGK’ya bildirim yapmalısınız.

Eğer ilk defa anonim ya da limitet şirket kuruyorsanız ve işçi çalıştıracaksanız, ticaret sicil memurluğuna işçi çalıştıramaya başlayacağınızı bildirmeniz yeterlidir. SGK’ya ayrıca iş yeri bildirgesi vermenize gerek kalmaz. Ancak bu durum sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan diğer yükümlülüklerinizi ortadan kaldırmaz.

CEZA YEMEYİN !

Mevzuata Uygun Bildirim Yapın

Bir kişinin iş yerinizden SGK’ya sigortalı olarak bildirilebilmesi için iş yerinde fiilen çalışması gerekir. Kayıt dışı işçi çalıştıran işverenler iş yerinde hiç çalışmamış kişileri (komşularını, akrabalarını, muhasebeci ya da iş takipçisi yanında çalışanları vb.) SGK’ya çalışmadığı hâlde sigortalı olarak bildirmektedir. Söz konusu durum SGK’ya sahte evrak vermek anlamına gelmekte ve Türk Ceza Kanununa göre suç sayılmaktadır. Bu durumda işveren ve sahte olarak bildirilen sigortalı hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır. Ayrıca işverenin sahte sigortalı için ödediği pirimler geri verilmemekte ve SGK’ya gelir kaydedilmektedir. Daha da ötesi SGK sahte olarak bildirilen sigortalı için yersiz yere yaptığı tüm masrafları (bağladığı gelir ve aylıkları, sağlık masraflarını vb.) işverenden talep etmektedir. Ayrıca SGK kayıtlarınızın geçersizliği nedeni ile sizi 3 asgari ücretten 12 asgari ücrete kadar kayıt geçersizliği cezası ile cezalandırır.

İdari Para Cezası Almamak İçin Zamanında Bildirim Yapın

Zamanında yapılmayan bildirimler için SGK idari para cezası uygular. İş yeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi ve işten ayrılış bildirgesini, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra kendiliğinizden 30 gün içinde vermeniz ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi hâlinde ceza, dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır. Cezayı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödemeniz hâlinde %25’lik ayrıca bir indirime gidilir. Bu durumda, cezanız toplamda %81,25 azalır.

İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yükümlülüklerinizi Yerine Getirin

Çalıştırdığınız sigortalı ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz gerekir. SGK iş kazası ve meslek hastalığının, işverenin kastı veya iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına aykırı hareketi sonucu meydana geldiğini tespit ederse, SGK tarafından sigortalıya veya hak sahiplerine bu kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamını işverenden ister.

BİLGİ

SGK’ya fiilen ödemeniz kaydıyla sigorta primlerini gelir ve kurumlar vergisi matrahından gider olarak düşersiniz. Dolayısıyla, vergi diliminize göre değişmekle birlikte, en az ödediğiniz primlerin %20’si kadar daha az vergi ödersiniz.

FİRMANIZA NASIL KAZANÇ SAĞLADIĞIMIZI ÖĞRENİN !

Size SGK teşvik hesaplama programı hakkında daha fazla bilgi verebilmek için 20 dakikanızı bize ayırın. Firmanıza nasıl kazanç sağladığımızı anında kanıtlayalım. Firmanızın maliyetlerini düşürmek ve daha fazla kazanç elde etmek için şimdi ziyaret talep formunu doldurun ya da bizi arayın.

BİZE ULAŞIN

Lütfen bize yazın. Size en kısa zamanda cevap vereceğiz.

Gönderiliyor
SGK-TESVIK.COM 2024Turksab

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?